IELTS speaking part 2 – Pollution – Environment

Hello các bạn,

Video này Vy làm lâu rồi có liên quan đến cả Part 2 và 3 của IELTS speaking liên quan đến chủ đề về môi trường và ô nhiễm. Từ vựng cũng như câu trả lời mẫu trong bài này các bạn có thể dùng để trả lời cho cả Speaking và Writing nhé

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s